Hasta Hakları
21 Temmuz 2022

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 

• Hizmetten genel olarak faydalanma:  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 
• Eşitlik içinde hizmete ulaşma:  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 
• Bilgilendirilme:  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 
• Kuruluşu seçme ve değiştirme:  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 
• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 
• Bilgi isteme:  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 
• Mahremiyet:  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya, 
• Rıza ve izin:  Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 
• Reddetme ve durdurma:  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 
• Güvenlik:  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
• Dini vecibelerini yerine getirebilme:  Kuruluşların imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 
• Saygınlık görme:  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 
• Rahatlık:  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 
• Ziyaret:  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 
• Refakatçi bulundurma:  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 
• Müracaat, şikayet ve dava hakkı:  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 
• Sürekli hizmet:  Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 
• Düşünce belirtme:  Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye,

HAKKI VARDIR.

* Geniş bilgi için 01.08.1998 tarihli Resmi Gazete'ye başvurabilirsiniz.

HASTA SORUMLULUKLARI

A. Genel Sorumluluklar 
1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

B. Sosyal Güvenlik Durumu
1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

D. Hastane Kurallarına Uyma
1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
2. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikliği ilgili yere bildirmesi gerekir.
5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.